בימים אלו התשובה והתפילה מתקבלות מיד | הרב עזריאל יונה

השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם.

מעיר בעל ה'ברכת מרדכי' מה זה 'השיבנו', וכי הקדוש ברוך הוא המשיב אותנו בתשובה, הלא התשובה מוטלת על האדם?

והנה הקשה הרב מבריסק זכר צדיק לברכה, איך ניתן להסביר את הישארותו של נח בחיים הלא העולם נידון אחר רובו, ואם היו עוונותיהם מרובין מזכויותיהן מיד הן נשחתין כלשון הרמב"ם.

איך אם כן ניצל נח?

מתרץ רבינו נאמר בתורה, 'נח איש צדיק תמים היה בדורותיו' [בראשית ו].

מה זה 'תמים'?

אומר הרב מבריסק: מי שנכלל ב'חשבון', יש עליו חשבון של 'אחר רובו'.

ה'תמים' אינו נכלל בחשבון, אין עליו דין של 'אחר רובו'.

שורת הדין היא 'אחר רובו', אבל אם האדם מתפלל הקדוש ברוך הוא נרצה לו.

בלי חשבונות זהו כוחה של תפילה, והקב"ה רוצה.

מהו הביאור "נח מצא חן בעיני ה"'? מה זה 'מצא חן' זו היא המידה של 'ירצהו'.

כשמבקשים 'השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם', הכוונה היא לייחל.

אבל את הרצייה עצמה רק ריבונו של עולם עושה, לא אתה.

האדם עושה תשובה.

התשובה מגיעה עד לכסא הכבוד.

מכפרת. אבל את ה''וירצהו' עושה הריבונו של עולם בלבד.

כשאדם עושה תשובה ומתפלל בעשרת ימי תשובה - מתקבלת תפילתו מיד אומר הרמב"ם.

שאל אחד מגדולי בעלי העבודה, אומרים ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה, לכאורה היה צריך לומר המקבל בתשובה, מה זה הרוצה בתשובה?

ויש להוסיף ולשאול מה זה והחזירנו בתשובה שלימה לפניך, מי הוא העושה תשובה, לא האדם? מהו והחזירנו בתשובה שלימה לפניך? והחזירנו?

התירוץ הוא, גם המקבל בתשובה לא נאמר - הרוצה  - אדם עושה תשובה העבירות נמחקו והקדוש ברוך מרצהו ומקבל תשובתו.