היום הרת עולם | אליעזר היון

היום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים אם כבנים אם כעבדים אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים...

המשמעות הטקסטואלית של "היום הרם עולם" היא בפשטות: היום הרות [=הריון] העולם. כלומר היום, ראש השנה, הוא היום בו נוצר העולם, והיום הזה יעמיד האלוקים במשפט כל יצורי עולמים וכו'

אלא שפירוש זה אינו עומד במבחן חז"ל. לדעת חז"ל, במקומות רבים, העולם נוצר בחודש ניסן, לא בחודש תשרי? מהו איפא "היום" הרת עולם?

משפט בין אלוקים ואדם?

היום "יעמיד במשפט". משפט מסתבר, הוא דין ודברים בין איש לרעהו בין אשה לרעותה וכו' כלומר בין אנשים השווים במעמדם, בדרגתם ובעצמאותם. משפט לא יכול להיערך בין האדם לבין המכונית שלו למשל, בין האב לבין בנו הזאטוט, בין המדען לבין יצירתו המדעית.

כיצד אם כן מתפללים אנו על משפט בינינו לבין האב שבשמים, כלום איננו כאותו תינוק כלפי אביו, כאותה מכונית כלפי בעליה, כאותה יצירה מול הוגה?

על כך אומר לנו בעל התפילה "היום הרת עולם", כלומר היום העולם כביכול נוצר מחדש. שכן ביום זה מרומם הקב"ה את האדם אל מדרגת האלוקים כביכול וכמו שנאמר בתהלים "ותחסרהו מעט מאלוהים" ובסטטוס כזה הוא שופט אותו.

זהו חסד עצום, אומר בעל הקהלת יעקב שהגה את הפירוש הנפלא הזה, הקב"ה שוכח את מעשינו במשך השנה המשפילים והמורידים את דרגתנו הרוחנית עד לתהום נשיה, המרחיקים אותנו לגמרי מ-"ותחסרהו מעט מאלוהים", ומקרב אותנו אליו עד כדי חיבור, סינתזה אלוהית.

וכבר ידועים הם ראשי התיבות של חודש אלול חודש הרחמים והסליחות:

אני לדודי ודודי לי

Image