ספר הצדיקים | אליעזר היון

שנו רבותינו: שלושה ספרים נפתחים בראש השנה: אחד של צדיקים גמורים, ואחד של רשעים גמורים.

 

מהו פשרן של ה'ספרים' שנפתחים ושבהם מבקשים אנו להיכתב בספרן של צדיקים? האם מדובר אכן בספר פיזי שנפתח בשמים ושבין דפיו מעלעל רבונו של עולם או אולי מדובר במטפורה בלבד?

 

הספר הוא הנפש

 

החסיד יעבץ שופך אור חדש על מהותו של 'הספר'. לדבריו ה'ספר' אינו ספר פיזי, עשוי מנייר, מעץ, או מכל חומר שמימי אחר, הספר המבוקש הוא בעצם נפשו של האדם, החלק השמימי ורוחני של הגוף. ועל כן כאשר אנו מתפללים להיכתב בספרן של צדיקים, אנו מבקשים, מייחלים, ל'חקיקה צדיקה' בנפשנו, להיעשות ליהודים טובים יותר צדיקים יותר נעלים וטהורים יותר

 

מצווה גוררת מצוה

 

הרב וואלקין [שה' ישלח לו רפואה שלמה] בספרו דעת חיים מסביר כי לפי תפיסה זו מובנת היטיב אמרת חז"ל כי "מצווה גוררת מצווה ועברה גוררת עברה" שכן כאשר נכתב האדם בספרן של צדיקים בעקבות המצוות שקיים, נעשה הוא קדוש וטהור יותר, ומהווה בסיס מעולה לגרירת מצוות נוספות שהרי מזוכך וגבוה הוא יותר. ולהפך חלילה, כאשר נכתב אדם בספרן רשעים ונחקקת בקרבו השפלות, התאווה, והרוע, נעשית נפשו בסיס איתן לגרירת עברות נוספות חלילה שהרי עברה גוררת עברה.

 

אז, אנא ה' הפוך לבבנו, ואת נפשנו בשנה זו, לזכה, לגבוהה, לטהורה, וייחד את לבבנו לאהבה את שמך, ליראה אותך ולדבקה בך.

 

 

Image