הלב של ראש השנה | חברותא

בראש השנה שיחול בעוד כשבוע וחצי, תפילת מוסף ארוכה ומשמעותית.

התפילה כוללת כתוספת לתפילת מוסף רגילה גם חלק מיוחד, שלוש ברכות שנאמרות פעם בשנה בלבד - בראש השנה. מלכויות זכרונות ושופרות. כל ברכה כזו מורכבת מפתיחה, אחר כך עשרה פסוקים מהתנך שמבטאים את הרעיון, ובסוף תפילה קצרה בהקשר של אותה ברכה.

השבוע נביא ביאור לברכת "מלכויות", ובשבוע הבא נביא את ההסבר של שתי הברכות האחרות. ההסבר שנביא הוא בדרך כלל בקצרה, כדי שנוכל להקיף את הכל. זאת למרות שיש להרחיב בכל קטע בנפרד.

עיקר ראש השנה - הכרה במלכות הקב"ה
הסיבה שקבעו חז"ל את התפילות האלו במרכז ראש השנה, היא שעיקר המשמעות של ראש השנה עבורנו הוא "המלכת השם". כמו שכתוב בגמרא "אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם". כלומר, שכשם שבסוכות מצוות היום היא לשבת בסוכה וליטול לולב, וכשם שבפסח המצוה היא לאכול מצות כך בראש השנה מצוות היום היא להמליך את הקב"ה. אם נתבונן נבחין שזה הנושא שסובב את תפילות ראש השנה.
 
הסיבה שזה הנושא של ראש השנה, היא משום שבראש השנה הקב"ה מחדש את העולם, כמו שאומרים "זה היום תחילת מעשיך - זכרון ליום ראשון". כלומר זה היום של ראש השנה הוא תחילת מעשי ה' של שנה הבאה. וזה זיכרון לאותו יום ראשון של תחילת בריאת העולם. ובסיבוב החדש של השנה החדשה משתנה העולם. המציאות משתנה למצב חדש שלא היה מעולם. מצב של גילוי חדש של הקב"ה בעולמנו. כל הנבראים מקבלים תפקידים חדשים ולכך כולנו זקוקים לכלים חדשים המותאמים לתפקידנו החדשים.

לכן כותב הרמח"ל: "ביום ראש השנה האדון ב"ה עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו, ועל כן הנה השעה ראויה להתפלל לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם". כלומר, ביום זה אנו צריכים להתבונן ברוממות מלכותו, לרצות בגילוי המלכות, ולשאוף להיות הממליכים - כאלו שעל ידם תתגלה מלכותו. וזו חובת היום.

פסוקי "מלכויות"
כהקדמה למלכויות אנחנו אומרים את פרק "עלינו לשבח" שתוכנה הוא שבח גדול למלכות שמים ותפילה נשגבה לגילוי מלכותו בשלמות. אחר כך באים עשרת הפסוקים הבאים:
 
1. ה' ימלוך לעולם ועד פסוק זה אמרו בני ישראל בסוף שירת הים, כשחצו את ים סוף ביבשה. באותו רגע בני ישראל ראו את המצרים טובעים בים. זה רגע של ההכרה בבירור שה' השליט היחיד בעולם, שלטון נצחי.
 
2. לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל, - הקב"ה אינו מתבונן ומדקדק בעבירותיהם של כלל ישראל, ה' אלוקיו עמו ה' נמצא ביניהם אפילו כאשר הם מכעיסים אותו, ותרועת מלך בו תרועה מלשון חיבה ורעות. זו ידידות וחיבה דו צדדית, מתוך שבני ישראל מדקדקים בעשיית המצוות לפנים משורת הדין מתוך שהם מחבבים את הקב"ה.
 
3. ויהי בישורון מלך כאשר ישראל מיושרים למטרה אחת בהתאסף ראשי עם המלכות תלויה בכך שכולם מתאספים למטרה אחת, ומבטלים את ה"אני" את הרצון הפרטי לטובת הרצון המשותף של הכלל יחד שבטי ישראל למרות שכל אחד שבט שונה שלכל אחד תפקיד אחר, אך כולם יחד - מאוחדים.

4. כי לה' המלוכה ומושל בגויים ההבדל בין מלך למושל שהמלך הוא ברצון העם, לעומת מושל ששולט בכח. על עם ישראל שחפצים בה', הוא מלך, אבל על הגויים הוא מושל.

5. ה' מלך גאות לבש, הלבוש מגדיר את הלובש אותו. כך אצל הקב"ה הלבוש שלו הן הנהגותיו שבהן הוא מתגלה לנו. ה' לובש את הגאות, שבה הוא מולך על העולם לבש ה' ושוב מדגישים את זה שרק הוא יכול באמת להתגאות עז התאזר, אזור מלשון חגורה, החגורה של ה' היא החוזק שבו הוא מנהל את העולם אף תיכון תבל בל תמוט בחוזק זה הוא מיסד את העולם שלא יתמוטט.
6. בעולם הזה יש את הרע וחייליו שניתנה להם יכולת שליטה בעולם, ישנם פיתויים שמפתים את האדם לחטוא, לכן קשה לאדם להכיר באופן מוחלט את הקב"ה. אנו מבקשים שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם שהשערים והפתחים ירימו ראש כלומר שייפתחו שערי ההשפעה ויבוא מלך הכבוד יבוא הקב"ה אלינו שנכיר בכך שהוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? במה מתבטא שהוא מלך הכבוד ה' עזוז וגיבור עזוז מלשון חוזק ה' גיבור מלחמה בעולם הזה הקב"ה נלחם ומגביל את כוחות הרע לבל יתגברו יותר מדי וישמידו את ישראל.
לעתיד לבוא שיתבטל הרע לגמרי, ואז כולם יכירו ויקבלו את מלכות ה', הדברים ישתנו שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם יתרוממו השערים והפתחים וכולם יקבלו את השפע, ויבוא מלך הכבוד לשכון בעולם. מי זה מלך הכבוד? במה זה יתבטא ה' צבא-ות הוא מלך הכבוד סלה כל האומות יכירו בו, ואז הוא מלך הכבוד באופן מוחלט.
7. כה אמר ה' מלך ישראל וגואלו ה' צבא-ות אני ראשון לפני שנברא העולם ואני אחרון אחרי ככלות הכל ומבלעדי אין אלקים וגם בין המצב שלפני למצב שאחרי אין שום כח עצמאי שפועל בעולם.
8. ועלו מושיעים המשיח בהר ציון לשפוט את הר עשיו המלכות החזקה כהר והיתה לה' המלוכה
9. והיה ה' למלך על כל הארץ כאשר יראו הגויים את התגשמות דברי הנביאים ביום ההוא יהיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד אין שום כח אחר ושמו אחד יבינו כולם שמקור כל פעולותיו שהן הסיבה לתאריו השונים הוא מידת ההטבה והרחמים.

10. שמע ישראל ה' אלקנו ה' אחד

התבוננות בפסוקים אלו תכוון אותנו לחשוב ולהבין קצת יותר על אותה מלכות שאנחנו שואפים לה.

על פי הספר "שפתי חיים" של הרב חיים פרידלנדר זצ"ל

המשך בשבוע הבא...