ראש השנה | בעז מלט

"אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות. מלכיות - כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות - כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה, ובמה - בשופר. אמר רבי אבהו: למה תוקעין בשופר של איל? - אמר הקדוש ברוך הוא: תקעו לפני בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני."  (תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד א )
 
אנו רואים מהגמרא במסכת ראש השנה שעיקר העבודה בראש השנה, מתחלקת לשלושה נושאים מלכויות זכרונות ושופרות. ובקיצור המלכת ה' למלך.
 
מה אנו לא מוצאים לא בגמרא ואף לא בסידור התפילה שלנו בראש השנה? 
 
אנו לא מוצאים כלל התעסקות עם החטאים שלנו. אין וידוי בתפילה ואין מזכירים כלל את החטאים, וזה פלא כיצד ביום שבו נאמר "כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון" (גמרא שם) איננו עושים תשובה? האם לא היה כדאי ביום כזה לנסות לתקן משהו? 
 
אז באמת אנו כן עושים תשובה בראש השנה. אלא שאם חשבנו שעיקר התשובה היא, להכות על החזה, לבכות ולמנות את הרשימה השחורה שלנו, אז טעות בידינו. 
עיקר התשובה היא, להמליך את ה' למלך, לפתוח דף חדש בחיינו, דף שבו הרצונות שלי לא עומדים מול רצון השם, שבו אני לא מנהל משא ומתן עם ה', שמור לי ואשמור לך וכדו'.
 
אלא עיקר עבודת ההתבוננות שלנו מכוונת לנסות ולגלות את רצון ה' מאיתנו, מה ה' אלוקיך רוצה ממך. בדף החדש, אין לנו צער כאשר התוכניות שלנו לא יצאו לפועל, שהרי מי אמר לנו שהן היו נכונות. אז ברוך השם שסידר את העניינים כפי שרצה.
 
השאלה שיהודי אמור לשאול את עצמו, תדיר, אינה אסור או מותר, אלא מהו רצון השם? 
אמנם מה שאסור אינו רצון ה', אבל לא זו השאלה. 
 
פעם שאלו את הרב קוק, האם יש להעדיף עבודה עברית על פני של גוי, וענה הרב שבודאי צריך לקנות מיהודי, ושוב שאלו אותו הרי רב פלוני אמר שאם יש הפרש במחיר מעל 20 % מותר לקנות מהגוי. וענה הרב שאכן צדק אותו רב. אבל אם אתה שואל מה ה' רוצה ממני, התשובה היא לקנות מיהודי. 
 
אבל לי אין אישיות משלי? אין מקום לרצונות שלי? אני צריך למחוק את האני שלי? האם המלכת ה' לא מבטלת את עצמי? 
 
חשוב להבין שכשאנו מדברים על מלכו של עולם, אותו מלך גם ברא אותנו, כל אחד עם האשיות המיוחדת שלו, עם הכוחות הייחודיים לו, עם הרצונות שלו. אין בהמלכת ה' למלך, אובדן האישיות שלנו, אלא להפך.
 
דווקא עבודת הביטול אל האין סוף, מאפשרת לנו לגלות את כוחותינו המיוחדים, לממש את הסגולה הפנימית שלנו, ה' אינו גורם זר לנו, אלא מקור חיותנו.
 
הוא רוצה יותר מאיתנו את טובתנו, ויודע גם טוב מאיתנו מהי טובתנו, ולכן נתן לנו את התורה. 
 
משל לאדם שבא למכללה וביקש ללמוד כיצד לגדל מטע תפוחים מזן פינק, טוב הוא נכנס ללימודים, למד על קרקעות, הזנה של צמחים השקיה ועוד, והוא לא היה מרוצה. אני ביקשתי ללמוד על גידול תפוח פינק, ואתם מלמדים אותי הדרכות כלליות, כיצד יגדל לי התפוח שלי אם אטפל בו כמו צמחים אחרים. 
 
ברור לנו שכל הצמחים צריכים טיפול בסיסי זהה, ועל גבי זה נכנס הטיפול הייחודי לי. 
 
וזה עניין הזכרת זכותו של יצחק אבינו, בעקדה, יצחק המליך את ה' למלך, היה לו ברור שרצון ה' הוא הדבר הכי חשוב בעולם, הוא תיקן את מידת הגבורה.
 
אנו משתוקקים לגילוי מלכות ה' בארץ,זהו האושר היותר גדול שיכול להיות לנו ולכל העולם, אז נפסיק להשתעבד לכל אלילי העולם, לאגו שלנו, לכסף ולכבוד, לחומריות, ליצר הרע אז נהיה רק משועבדים לבורא העולם, ומתוך כך לנשמה היקרה שנתן בתוכנו.אז נוכל באמת לבחור בטוב, כי הוא יהיה לנו ברור כשמש, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. 
 
אמנם שומה עלינו גם לתקן את מעשינו השליליים, אבל בראש השנה אנו מתחילים משינוי הראש, שהוא העיקר.
 
יהי רצון שנזכה לשמוע קול שופרו של משיח במהרה בימינו, שופר שימליך את ה' למלך על כל הארץ