שכל וידיעה: מהותה של אמונה | הרב עזריאל יונה

 

מהי אמונה?

 

שאלה זו היא אחת מאבני היסוד של היהדות, ורבים המתדפקים בשעריה שואלים זאת את עצמם.

ספרים רבים נכתבו בניסיון להסבירה, ותשובות רבות מספור ניתנו לה.

 

אולם הגדרה ממצה שמקפלת בה את הכל מצויה אצל הרב חיים סולוביצ'יק זצ"ל. אלו דבריו, שהובאו בספר 'לקח טוב', כפי שהסבירם בנו הרב יצחק זאב סולוביצ'יק זצ"ל.

המדרש אומר: אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום, וראה בירה אחת דולקת, אמר תאמר שבירה זו בלא מנהיג? הציץ עליו בעל הבירה אמר לו אני הוא בעל הבירה.

 

כך לפי שהיה אברהם אבינו אומר: תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג? הציץ עליו הקב"ה ואמר לו: אני הוא בעל העולם [מדרש בראשית רבה לט].

 

הדברים צריכים ביאור, שכן אחרי שאברהם אבינו הגיע מעצמו להכרה שישנו מנהיג לבריאה, מה נתווסף לו במה שהציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל העולם?

הרי בלאו הכי אין האדם יכול להשיג השגות מעבר לשכלו המוגבל, כמו שנאמר 'כי לא יראני האדם וחי'?

 

אלא ביאור הענין הוא על פי מה שאמר הרב סולוביצ'יק שההבדל בין ידיעה לאמונה הוא בזה שידיעה כוללת רק את מה שאדם יכול להשיג בשכלו, ואילו אמונה היא מה שלא ניתן להשיג על ידי השכל.

 

כלומר: האמונה האמיתית מתחילה מהמקום שהשכל אינו יכול להגיע אליו.

 

מעתה יובנו הדברים היטב.

אברהם אבינו הכיר אמנם מעצמו שיש מנהיג לעולם. אך בהיות הכרה זו השגה שכלית, היא בהכרח מוגבלת ומגיעה רק עד המקום ששכלו של אדם יכול לתפוס ולהבין.

בשכר התעלות זו שהתעלה בכחות עצמו, זכה שיציץ עליו בעל הבירה ויאמר לו: אני הוא בעל העולם. משמעותה של 'הצצה' זו היא, התגלות של הקב"ה שהעניקה לו אמונה שהיא למעלה משכל האדם והשגתו.

 

בהגדה של פסח נאמר: מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו... בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל ארץ כנען וארבהאת זרעו ואתן לו את יצחק...

 

מהי משמעות 'ואקח את אברהם'?

אברהם אבינו הכיר מעצמו את הבורא כפי שהוסבר.

 

אך דרגת האמונה לה זכה בסופו של דבר, היתה תוצאה של "קיחה" של הקב"ה, שרומם את אברהם אוהבו, והעניק לו מדרגה נעלה של אמונה זכה ואמיתית.