חתונה אינה עסק: איך צריך להתייחס לנישואין | הרב עזריאל יונה

אחד המוסדות הוותיקים ביותר, היציבים ביותר, ועם זאת הקשים ביותר לקיום ולתפעול הוא – מוסד הנישואין. אין אדם שלא חווה קשיים ומשברים בזוגיות שלו, ולא מעטים אף פנו לעזרה מקצועית. מדוע כל כך קשה הוא זיווגו של האדם? מדוע הוא רצוף משברים וקשיים?

 

מסופר במדרש [הובא בספר 'החופה והנישואין]: מטרוניתא שאלה את רבי יוסי בר חלפתא, אמרה לו: בכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? אמר לה: לששת ימים, וכמו שכתוב כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, אמרה לו: ומאותה שעה עד עכשיו מה הוא יושב ועושה?

אמר לה: מזווג זיווגים, אשתו של פלוני לפלוני, בתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני על פיסקת הנדוניא שאדם פוסק עם בתו.  

אמרה לו: אף אני יכולה לעשות כן, כמה עבדים יש לי, וכמה שפחות יש לי, ואני יכולה לזווגן בשעה אחת. אמר לה: אם קלה היא בעינייך - קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריעת ים סוף.

הניחה והלך לו.

 

מה עשתה? שלחה והביאה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה אותם שורות שורות, אמרה להם פלוני ישא פלונית ופלוני לפלונית, וזיווגה אותם בלילה אחד.

למחרת באו כל אותם עבדים ושפחות אצלה. זה מוחו נפצע, וזה עיניו שמוטות, וזה נשברה רגלו. אמרה להם, מה אירע לכם? השיבו לה כי לא היו חפצים זה בזו וזו בזה.

מיד שלחה והביאה את רבי יוסי בר חלפתא אמרה לו: רבי אמת היא תורתכם, נאה משובחת היא .יפה אמרת כל מה שאמרת.

 

אמר לה: לא כך אמרתי לך? אם קלה היא בעיניך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריעת ים סוף? שנאמר [תהלים סח] "אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות". מהו "בכושרות"? בכי ושירות. מי שרוצה ונהנה בזיווגו אומר שירה, ומי שאינו רוצה הוא בוכה, ומה הקדוש ברוך הוא עושה? מזווגן על כרחן שלא בטובתן.

 

אמר רבי ברכיה בלשון זה השיבה רבי יוסי בר חלפתא: הקדוש ברוך הוא יושב ועושה סולמות מגביה לזה ומשפיל לזה, שנאמר [תהילים עה], "כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים".

 

אם נתבונן היטיב בסיפור שהובא במדרש נראה שרבי יוסי אמר למטורניתא: "אם קלה היא בעינייך - קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריעת ים סוף".

 

למה התכוון רבי יוסי? נדמה היה בתחילה שהדברים נאמרים בדרך של כבוד, ייתכן שלך זה נראה קל, אך לקב"ה זה קשה. אולם רבי יוסי חוזר על זה כשהיא קוראת לו להודות על טעותה: "אמר לה: לא כך אמרתי לך? אם קלה היא בעינייך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריעת ים סוף"? מה מבקש כאן רבי יוסי לומר?

 

ייתכן שרבי יוסי מבקש להבהיר לאותה מטרוניתא את סוד קיומן והצלחתן של חיי הנישואים. אם אדם מתייחס לדבר בקלות ראש ובחוסר רצינות סופם של הנישואין יהיה לכישלון. בדיוק כמו שאירע אם הזיווגים של המטרוניתא. היא התייחסה לעניין בחוסר רצינות, ועם בוקר הגיעו אליה העבדים והשפחות פצועים וחבולים.

 

אם היחס הוא רציני ונלווה אליו כובד ראש והשקעה, סיכויים של הנישואים לשרוד גדלים באופן משמעותי.

 

זהו: "אם קלה היא בעינייך", אם את מתייחסת לעניין בקלות ראש, וכאל סוג של עסקים והתאמות בין זכר לנקבה, הסוף יהיה הרבה אסון.

 

אולם בעיני הקב"ה מדובר בעניין רציני ביותר, קשה ובר משמעות. כאשר היחס לנישואין הוא כזה, יחיו בני הזוג באהבה ובחיבה תוך השקעה הדדית האחד לטובת רעהו.