מה בין היהודי המחוייב במצוות לגוי הפטור לגמרי? | הרב עזריאל יונה

היהודי, להבדיל מהגוי מחוייב במצוות רבות. שש מאות ושלש עשרה מצוות, לא פחות, מוטלות על היהודי, לעומת 7, אצל הגוי. במה אם כן עדיף היהודי על הגוי? העול המוטל עליו קשה יותר, והמחוייבות שלו עוטפות אותו במשך כל שעות היממה.

אולי ניתן להסביר זאת על פי המשל של המגיד מדובנא בספרו אהל יעקב [הובא ב'לקח טוב']: משל לעני שהיה לו אח עשיר גדול שהיה שולח לו בכל שנה סך ידוע, הגיעו זמנים שבהם הפסיק העשיר לשלוח כספים לאחיו העני והלה שקע בחובות גדולים וחי חיי צער. לאחר כמה שנים בא העשיר עם סחורתו ליריד שהתקיים בעיר בה גר אחיו העני.

בבואו אל העיר הלך אל בית אחיו העני ואמר לו עשה נא חשבון כמה אתה צריך ואתן לך. הלך העני והכין לו חשבון מדויק של כל חובותיו בחנויות השונות של שכר דירה וכן של הוצאות שיש לו על נישואי בתו.

כשקיבל העשיר את החשבון לידו שילם לאחיו את כל הסכום שביקש, אבל ציוה עליו לאמור ראה אחי השתדלתי במיוחד לסיים את עסקי עמך עוד בטרם יתחיל היריד ואהיה טרוד במקח וממכר שלי, על כן אבקשך מאד שתניח לי בכל משך ימי היריד ולא תבוא אלי להטרידני בעניני חובותיך.

מיד לאחר ששילם העני את חובותיו, ראה כי עדיין מרובים צרכיו ואין הכסף שקיבל מאחיו מספיק לו. בינתים פתח העשיר את חנותו ביריד ובה הציע למכירה פיסות בד משי הנצרכות לבני אדם עשירים לצורך תיקון בגדיהם היקרים. עברה אשת העני על פתח החנות וראתה שם קונים רבים המשלמים במיטב כספם.

כאשר שבה לביתה החלה לפתות את בעלה שילך אל אחיו לבקש סכום נוסף. ענה לה העני הלא השבע השביע אותי שלא אבוא אליו ולא אטרידנו בימי היריד, ענתה לו האשה בחכמתה יש לי עצה כיצד תוכל לגשת אליו, הכנס אל החנות והתחיל לבדוק בסחורות כמו כל הקונים העומדים שם. כאשר תשאל אותו על הסחורה תבליע לו בתוך הדברים שאתה זקוק מאד לכסף.

עשה העני כעצת אשתו הלך לחנות והחל להפוך בסחורה. העשיר הבין את הדברים ואמר לו בערמה אחי מה זה תבדוק בסחורות ותחפש לך אריג? קודם לך לביתך ותביא את בגדי המשי שלך ואז אראה מה חסר בהם ואתן לך במה לתקנם, הלא עני אתה ובגדי משי אין לך, אם כן מה תחפש בחינם?!

היהודי משול לאותו עשיר בעל בגדי משי. כאשר יש לאדם בגדים יקרים אפשר לבדוק איך אפשר לתקן אותם, להוסיף עליהם וכדומה. כך היהודים שקיבלו את התורה והיו לעמו של הקדוש ברוך הוא, מחוייבים במצוות, בוחובות מוסריות.

לגוי שמנוער לגמרי ואינו תחת כנפי השכינה, אין לו תורה וחיובים, לא נותר אלא לשמור על הבגדים המעטים שיש לו, על השבע מצוות בני נח שיאפשרו לו חיים תקינים ותו לא.