מדוע באים על האדם צרות וקשיים יותר מכפי המגיע לו לכאורה? | הרב עזריאל יונה

העולם הזה, כפי שחווה כל בן אנוש המתהלך בו, אינו קל.

לא מעט צרות וייסורים באים על האדם במהלך חייו, לעיתים נדמה כי כשל כבר כח הסבל, ואין האדם מבין מפני מה מגיעים אליו כל הקשיים הללו, ומפנה הוא אף שאלות כלפי מעלה, כלפי מי שמנהל את העולם.

בייחוד עולה התמיהה כאשר חש האדם כי העונש הקשה שהוטל עליו או על מי ממכיריו, 'גדול' מידי, שכן לאדם צדיק והגרון כמותו לא היה ראוי תגמול כזה. איך זה יכול להיות.

בפיוט על עשרת הרוגי מלכות הנאמר בחזרת הש"ץ של מוסף של יום הכפורים מובאים דברי חז"ל על הוצאתם להורג הנוראה של גדולי עולם: "שרפי מעלה צעקו במרה, זו תורה וזו שכרה וכו'?! ענתה בת קול משמים: אם אשמע קול אחר אהפוך את העולם למים" וכו'.

בספר 'לקח טוב' הובא משל המסביר את הדברים.

פריץ אחד נזקק לבגד מיוחד במינו לרגל נשף גדול שעמד לערוך לחבריו הפריצים.

קנה אריג יקר מאד, נתנו לחייט יהודי שהיה באחוזתו והורה לו לתפור בגד נאה ומהודר.

ואמנם, היהודי השתדל בכל כוחו, ואכן שרתה הברכה בעמלו והצליח לתפור בגד שעין לא ראתה כמוהו.

כאשר הופיע הפריץ בנשף לבוש בבגדי תפארתו הללו הכל את מעשה האומנות שבתפירת הבגד הזה. היה שם אדם אחד שעינו היתה צרה בכבוד שנתנו לחייט היהודי על שהצליח במלאכתו, הלך אותו האיש אל הפריץ ואמר לו: האם נתת את לבך לכך שאורכו של האריג היקר שנתת לחיט היה יותר ארוך מהבגד שיצא מתחת ידו?

משמע אם כן שהיהודי לקח לעצמו חלק נכבד מהאריג היקר!! סיים האיש צר העין.

מיד קרא הפריץ ליהודי ותבע ממנו להחזיר לו את כל שאריות האריג.

השיב לו היהודי: אדוני הפריץ לא לקחתי לעצמי שום פיסת בד, הכל נמצא בבגד. על תמיהת הפריץ החל החיט להסביר לו, שמאחר שישנם קיפולים רבים בבגד היה צורך בכל אורך הבד אף על פי שהבגד עצמו קצר יותר.

אולם הפריץ נשאר בשלו: היכן שארית הבד? חזר ושאל בתוקף.

והיהודי בשלו: הכל נצרך לצורך הקיפולים הרבים. משראה החיט שאין הפריץ מבין את דבריו בקש ממנו שיפשוט את הבגד מעליו ואז תוכח צדקתו.

פשט הפריץ את הבגד ומסרו לידי החיט, והלה החל מיד לפרום את התפרים ,משראה זאת הפריץ עלתה חמתו עד להשחית וזעק מרה: מדוע אתה עושה זאת.

השיב החייט: ראיתי שאינך מבין את דברי, והנך עדיין חושד בי, והחלטתי לפרום את הבגד ולהראות בעליל שהבד שנתת לי נמצא כאן בשלימותו...

זהו שאמר הקב"ה למלאכים אם אינכם מבינים את גזרותי ושואלים 'זו תורה וזו שכרה'? אחזיר את העולם לתהו ובהו ואז תראו את השתלשלות המאורעות מאז בריאת העולם, ותבינו שהכל מחושב ומסודר ללא פגם.