מדוע הקפיד הקיסר נפוליאון לא לישון בשעות היום? | אליעזר היון

נאמר בתורה: "ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם" [שמות לא].

הפסוק הנ"ל, מסביר הרב אהרן זכאי שליט"א, בא לרמז לנו שנשתדל ללמוד תורה בשבת יותר משאר ימים. למה?

"כי קודש היא לכם", היינו, בגלל הנשמה היתירה הבאה בשבת, ולכן יכולים להבין יותר ולהשיג יותר חכמה בשבת מאשר בשאר הימים.

ומפני עוד טעם חייבים ללמוד בשבת יותר מאשר בשאר ימות השבוע, שבימות החול רודף אדם אחרי מזונותיו ואינו יכול ליישב ללמוד אבל בשבת אין לאדם אלא ליישב וללמוד תורה.

ואם אינו יודע ללמוד ילך לבית הכנסת ושם ישב ויאזין לשיעור תורה, שלא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא כדי שיעסקו בתורה, ולא כדי לשוטט אנה ואנה ולא כדי לשמוע חדשות העולם וכיוצא בזה, וכל העוסק בשבת בדברים בטלים עונשו חמור שהוא מחלל את השבת ומזלזל בנשמה היתירה שיש בו.

מוסיף הרב בשם ה'מעם לועז' שכאשר, ישאל הקדוש ברוך הוא ביום הדין הגדול והנורא את האדם: עסקת בתורה? לא יוכל להצטדק ולומר רדפתי אחרי מזונותיי, ולא הייתי יכול לעסוק בתורה, שכן אז ישאל אותו הקדוש ברוך הוא ולמה לא עסקת בתורה בשבת? ולא יהיה מענה בפיו...

במקרה כזה הוא יענש הן על השבת והן על שאר ימות החול, שכן נימוקו שינמק שלא למד מפני פרנסתו אינו כלום, שהרי גם בשבת לא למד.

מעלת לימוד התורה ביום שבת היא לאין חקר ושיעור, וכמו שכתב הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל בס' בן איש חי בשם המקובלים כי הפעולה שנעשית מעסק התורה ביום שבת היא פי אלף יותר מהנעשה בעסק התורה של ימות החול.

מספרים על הצדיק רבי נטע מאברוץ' שמאז עמד על דעתו מנע עצמו מלישון בלילי שבתות, ומדי שבת בשבתו היה לומד תורה בהתמדה, והשתדל לסיים בו ביום כל כ"ד הפרקים של מסכת שבת.

האנשים היו שואלים אותו: מדוע הנך מדיר שינה מעיניך בכל יום השבת? כלום אין זה בבחינת עינוי נפש, ובשבת הרי מצוה להתענג?

היה משיב רבי נטע לשואלים: מספרים על הקיסר הצרפתי נפוליאון שמעולם לא היה ישן בשעות היום. למה?

הוא הסביר כי "בשעה שאני ישן איני קיסר וחבל להחמיץ את מעמד המלוכה שבידי אפילו לשעה קלה"...

אף אני עושה כן, סיים רבי נטע בחיוך, הנני משתדל להיות ער בכל שעות השבת מכניסתה עד צאתה, כי חבל לי להחמיץ את שבת מלכתא אפילו לשעה קלה.