לקחת אחריות | אליעזר היון

בשבועות וגם בחודשים האחרונים מגיעים בכירי העם וראשיו אל כותרות העיתונים בגין חקירות וחשדות פליליים. ראשי ממשלה, נשיאים, שרים, רמטכ"לים ,רשויות המס, והאחרונים- ראשי המשטרה.

 

מה משותף לכלם? חוסר האשמה עצמית וההשלכה שלה לכלם. לאמור: זה לא אני זה הוא, הם, התקשורת, גורמים אינטרסנטיים, רק ביצעתי, האחריות איננה בתחום שיפוטי, משרדי וכו', וחוץ מזה הוא או היא התחיל/ה. וכן הלאה בוריאציות שונות.

 
תשובה
 

ביהדות- גם לאדם שמעד קיימת האופציה של מחיקת העברה על ידי תהליך של חזרה בתשובה. מהי חזרה בתשובה? כותב הרב קוק:

 "אחד היסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החפשית של האדם. וזה גם כן תוכן הוידוי המחבר עם מצות התשובה, שמודה האדם שאין שום ענין אחד, שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו."
 
 הסיפור המדהים של רבי אלעזר בן דורדיא
 
 הגמרא במסכת עבודה זרה מספרת סיפור מצמרר:
 "אמרו עליו על ר"א בן דורדיא, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה, נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות. בשעת הרגל דבר הפיחה, אמרה: כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה. הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמר: הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: (ישעיהו נ"ד) כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה. אמר: שמים וארץ בקשו עלי רחמים, אמרו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: (ישעיהו נ"א) כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה. אמר: חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: (ישעיהו כד) וחפרה הלבנה ובושה החמה. אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: (ישעיהו ל"ד) ונמקו כל צבא השמים. אמר: אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה: ר"א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא"
 

 מה בעצם קרה לרבי אלעזר? מה הניע אותו פתאם לחזור בתשובה? רבי אלעזר ניסה להאשים את כל העולם במעשיו הרעים, העולם החומרי הכולל בתוכו את צבא השמים ואת כוכבים והמזלות הוא שהביא אותו למצבו השפל ולא הוא, ולכן: הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, שמים וארץ בקשו עלי רחמים, חמה לבנה כוכבים ומזלות, אבל כלם עונים לו אין לנו כל השפעה עליך , יתירה מזו גם על עצמנו אין אנו אדונים ותלויים במזל, וכמו רגע אנו נמוגים, אין אנו אשמים במצבך.
 
  אז הבין רבי אלעזר ואמר: "אין הדבר תלוי אלא בי" ובמלים אחרות, הוא לקח אחריות והכיר באשמה. "הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו והזדמן לחיי העולם הבא".
 
 

Image