נס חנוכה המופלא | הרב עזריאל יונה

אחת השאלות המפורסמות ביותר בהלכות החנוכה היא זו של ה'בית יוסף' המעיר כי נס החנוכה ראוי היה להיות נחוג שבעה ימים, ולא שמונה, שהרי עם מציאת פח השמן התברר כי היה בו כדי להדליק יום אחד, ונעשה נס ודלק השמן שבעה ימים נוספים, מדוע אם כן חוגגים גם את היום הראשון?

 

מאות תשובות, בלי גוזמא, נאמרו על שאלה זו כאשר המפורסמות שבהם הם כי השמן חולק לשמונה שמיניות הכד, ובכל יום שפכו לבזיך שמינית שהספיקה בדרך נס ליום שלם, ונמצא כי גם ביום הראשון היה נס. תשובה נוספת מציינת כי עצם מציאת פח השמן גם היא נס, ועל כן חוגגים את היום הראשון, ויש שמזכירים כי מלבד נס השמן גם נצחו המכבים את היוונים וכמו שנאמר רבים ביד מעטים, גבורים ביד חלשים, כך שהיום הראשון נחגג על נס נצחון המלחמה.

 

לסבא מקלם יש תשובה נוספת מופלאה בפשטותה.

במסכת ברכות נאמר: רבי יוחנן אומר, כל המברך על החודש בזמנו, כאילו הוא מקבל פני שכינה. ומסביר רבנו יונה: מפני שהקב"ה אף על פי שאינו נראה לעין, נראה הוא על ידי גבורותיו ונפלאותיו.

 

דבר שאדם מורגל בו אינו מביא אותו לידי התפעלות. אדם רואה את השמש כל יום ואינו שם לב כי מדובר בלא פחות מנס. בחלק אחד של כדור הארץ היא מאירה ואילו בחלק השני כעת חושך. האם דבר של מה בכך הוא?

 

כך גם בעניינינו אומר הסבא מקלם. למעשה אין כל חידוש בכך שהשמן דלק שמונה ימים. שהרי מי שאמר לשמן שילק כדרכו הוא גם זה שאומר לו שידלק שלא כדרכו. הכל בסופו של דבר יצירה של האלוקים אלא שאנחנו לא מבחינים בנס מחמת ההרגל שלנו.

 

מתי אנשים מתחילים להתפעל? כאשר הם רואים דבר חדש. שמן שדולק שמונה ימים למרות שהוא היה אמור לדלוק יום אחד בלבד. אז מבין האדם את מה שאמרו חז"ל: מי שאמר לשמן שידלק, יאמר לחומץ שידלק.

 

נמצא אם כן לאור הבנה חדשה זו, כי גם השמן ביום הראשון היה נס. שהרי הכל נס. הקב"ה הוא זה שעושה ניסים בכל יום, בכל שעה, ערב ובוקר וצהריים כמו שנאמר בתפילה. אלא שהנס הזה התגלה בזכות שאר הימים, ולכן הכניסו אותו במנין הימים המצטרפים כולם לנס אחד גדול.

 

[על פי 'לקח טוב']