Back to gallery
קיצור ההלכות המעשיות - סדר השנה

שער הפרק

02

סדר השנה, הלכות יום טוב

תאריכי החגים, יום טוב שני של גלויות

אסור מלאכה ביום טוב

דיני אש ובישול ביום טוב

סחיטה, לישה וטחינה

דיני בורר ביום טוב

דיני הוצאה מרשות לרשות ביום טוב, איסור טלטול מוקצה ואיסור יציאה מחוץ לתחום

ערוב תבשילין

הדלקת נרות

תפלות החג, כבוד החג ושמחתו

סעודות החג, ההבדלה

הלכות ראש חודש

השנה העברית, שבת מברכים

התפלות בראש חודש

יום כפור קטן, יעלה ויבוא

דיני שכחת יעלה ויבוא בתפלת ראש חודש

הלל

הלל, קריאת התורה ומוסף

ראש השנה

סעודה בראש חודש, שבת ראש חודש, ערב ראש השנה

ימי ראש השנה

ההכנות לחג

התפילות, תפילת מוסף

מצות תקיעת שופר

אפן קיום המצוה

סימנים בסעודה

תשליך

הדלקת נרות וברכת שהחיינו בלילה השני

הלכות תענית ציבור וצום גדליה

מהות ימי התענית

אסור אכילה ושתיה

התפילות בתענית ציבור

דיני שכחת עננו בתענית ציבור

צום גדליה ועשרת ימי תשובה

כאשר אין עשרה אנשים מתענים

התפילות

דיני שכחת ההוספות בעשרת ימי תשובה

מנהג כפרות

עברות שבין אדם לחבירו, שבת תשובה

ערב יום הכפורים

התפילות, מצות אכילה וההכנות ליום כפור

ברכת הבנים וההכנות לתפילה

יום הכיפורים

הדלקת נרות, איסור עשית מלאכה

חמישה עינויים, התפלות

כל נדרי

הודויים הקריאה בתורה, יזכור ומוסף

תפילת מנחה נעילה ומוצאי יום הכיפורים

סכות שמיני עצרת ושמחת תורה

שלושה רגלים

הקמת הסוכה

הסכך

השימוש בדפנות בסכך ובקישוטים

מצות ישיבת סוכה

ארבעה מינים

ההבדל בין הלילה הראשון של סוכות לשאר הלילות

אתרוג

לולב הדס וערבה

מצות נטילת לולב

כיצד אוגדים את הלולב? אופן קיום המצוה

הנענועים

דין ארבעת המינים ביום הראשון של סוכות

דיני ימי חג הסוכות

התפלות בחג

הושענות

חל המועד

חול המועד

דיני שכחת יעלה ויבוא בתפילות חול המועד

איסור מלאכה בחול המועד

איסור מלאכה בחול המועד

הושענא רבה

שמיני עצרת שמחת תורה

תפילת גשם

בחוץ לארץ

חנוכה

נס חנכה, התפלות

דיני שכחת על הניסים בתפילה בחנוכה ופורים

מקום וזמן ההדלקה

הנרות

אפן ההדלקה

עשרה בטבת

הדלקת נרות חנכה ביום שישי ומוצאי שבת, מנהגים בחנוכה

טו בשבט

חדש אדר

ארבע פרשיות

תענית אסתר

זכר למחצית השקל

פורים

מקרא מגילה

משלוח מנות ומתנות לאביונים

על הניסים וקריאה בתורה

שושן פורים

סעודת פורים

חדש ניסן ודיני חמץ

שבת הגדול, איסור חמץ בפסח

הלכות נוספות

הלכת נוספות 2

מוצרי מזון וכלים כשרים לפסח

ביטול חמץ, מכירה לגוי

כלי פסח

דיני י"ד בניסן

ערב פסח שחל בשבת

עשית מלאכה בי"ד בניסן

תענית בכורות, ההכנות לחג

ההכנות לליל הסדר

חג הפסח

ספור יציאת מצרים

ארבע כוסות, כרפס

מצות אכילת מצה, מרור

כורך, אפיקומן

חול המועד

תפילת טל

ספירת העומר

שביעי של פסח, חמץ שעבר עליו הפסח, מצות הספירה

דיני הספירה, הנהגות בימי הספירה

הימים שבהם נוהגים דיני אבלות

חג השבועות

התפילות בחג שבועות

י"ז בתמוז וט' באב

ימי בין המצרים

דיני האבלות מי"ז בתמוז ובתשעת הימים

שבת חזון וערב תשעה באב

תשעה באב

חמישה עינויים

לימוד תורה בתשעה באב

התפילות בתשעה באב, ליל תשעה באב

תפילת שחרית ומנחה

חדש אלול

סליחות

תקיעת שופר

לדוד ה' אורי וישעי