אלול – חשבון משולש | אבי קלנר

מרן הבית יוסף בפתיחת דיני הימים הנוראים, מתחיל בהלכה שנוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים.

 

המקור לסגולה ולעוצמה הטמונה בימים אלו מתחיל במדבר סיני לאחר היציאה ממצרים: לאחר מעמד הר סיני בו' סיוון חג השבועות כשעלה משה רבנו לארבעים יום להר סיני כדי ללמוד ולהביא את התורה, בחזרתו נתקל בעגל שנעשה ושבר את הלוחות.

 

יומיים לאחר מכן עלה שוב לארבעים יום של תפילה ותחנונים לכפר על עם ישראל ולקבל צ'אנס נוסף לקבלת התורה, ואכן זכינו ובורא עולם ציווה את משה לפסל לוחות שניות ולעלות להר סיני בראש חודש אלול לארבעים יום, במהלך ארבעים הימים עסקו כל העם בתשובה והמתינו בציפייה דרוכה לרגע בו ירד משה מן ההר והלוחות השניות בידו, ואכן ביום הכיפורים בישר הקב"ה למשה שסלח לעם ישראל והגיע זמנו לירד מההר עם הלוחות כדי ליתנם לעם ישראל וללמדם את התורה והמצוות, ולא עוד אלא שבכול שנה בתאריך י' בתשרי יום הכיפורים יכפר הבורא על חטאי עם ישראל.

 

חכמינו הודעונו על סגולתם של ארבעים הימים המסוגלים יותר משאר השנה להתקרב ולשוב לה' יתברך, זמן ששערי שמים פתוחים לקבל את תפילותינו ולהעלותנו ברוחניות לדרגות גבוהות, על דרך משל נקראים ימים אלו כימים ש'המלך בשדה' המלך יוצא מארמונו הניצב הרחק בעיר הבירה ויוצא לתור את הארץ ולהיענות לבקשות האנשים הפשוטים. בורא עולם ממתין בימים אלו לבקשותינו ותפילותינו כדי לרומם ולהעלות אותנו להתקרב אליו.

 

שמו של החודש "אלול", תרגום המילה אלול חיפוש חיטוט ובילוש, וכנאמר במעשה המרגלים 'ותורו את הארץ' ומתרגם בארמית: ויאללון ית ארעא.

 

בימים אלו אנו צריכים לקיים את מאמר הפסוק בנביא 'דרשו ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב, יעזוב רשע דרכו ואין און מחשבותיו, וישוב אל ה' וירחמהו, ואל אלוקיו כי ירבה לסלוח' כיצד מבטלים את הגזרות הרעות?

 

חכמנו למדונו שיש שלושה דברים שמעבירין את רוע הגזרה. תשובה תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. שלושת הדרכים המסוגלים לסייע בעדנו להתקרב לה' לזכות בדין, כל אחד מהם נרמז בפסוק שבו טמונה המלה אלול: תשובה – "ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך" האותיות הפותחות במילים "את לבבך ואת לבב" מרכיבות את המילה אלול. תפילה – "אני לדודי ודודי לי", האותיות הפותחות מרכיבות את המילה אלול. צדקה – "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים" האותיות הפותחות במילים איש לרעהו ומתנות לאביונים מרכיבות את המילה אלול.

 

חכמינו נותנים לנו קוד נוסף: תשובה היינו צום, תפילה היינו קול, צדקה היינו ממון, נבחין שהגימטרייא של קול = 136 , צום = 136, ממון = 136. כשנחבר את שלושת הדרכים המסיעות בידינו לשוב בתשובה נקבל את המספר 408 המקביל למילה 'זאת', ואכן במזמור מתהילים הנאמר פעמיים בכל יום מראש חודש אלול עד לאחר חג הסוכות 'לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא, ה' מעוז חיי ממי אפחד... כי יצפנני בסוכה ביום רעה יסתירני בסתר אהלו' דרשו חכמינו: אורי – בראש השנה, וישעי – ביום הכיפורים, כי יצפנני בסוכה – בחג הסוכות, נאמר במזמור 'אם תחנה עלי מחנה לא יירא ליבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח' במי אני בוטח? בזאת – בחיבור של קול צום ממון היוצרים את המילה זאת, כאשר אני עוסק ברצינות בתשובה תפילה וצדקה הרי שאני יכול להיות בטוח שאזכה בדין ואבטל את כל הגזרות הרעות.

 

וכשעושים זאת ברצינות הרי שדוד המלך ממשיך בפסוק שלאחר מכן את ההכרה שנגיע אלה 'אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו'.

 

אהרון הכהן בבואו ביום הכיפורים אל המקום הקדוש ביותר 'קודש הקודשים' אשר הוא האדם היחיד הנכנס לשם פעם בשנה, הרי שהתורה אומרת לנו 'בזאת יבוא אהרון אל הקודש' הרי לנו רמז ברור שכניסת אהרון ותפילתו המכפרת על עם ישראל היא 'בזאת' בזכות התשובה תפילה וצדקה שלנו!

 

כל אחד צריך לערוך באלול חשבון נפש נוקב בשלושת הפרמטרים תשובה תפילה וצדקה ולבדוק באיזו דרגה הוא נמצא בכל אחד מן הפרמטרים. בפרקי אבות נאמר על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, כשיש שלוש רגלים לשולחן הרי שהוא יציב אולם כשיש רק שני רגלים הרי שאנו בבעיה.

 

תורה = תשובה = צמיחה אישית ביני לבין עצמי.

 

עבודה = תפילה = חיבור ביני לבין הקדוש ברוך הוא.

 

גמילות חסדים = צדקה = תקשור וסיוע בין אדם לזולתו.

 

מה כולל חשבון הנפש האישי בהתייחס לשלושת הקטגוריות?

 

תורה – תשובה: אדם צריך לשאול את עצמו היכן אני נמצא, כמה אני משקיע בשאיפתי לטוב, כמה זמן אני מרוכז בחיי, מה סדרי העדיפויות שלי, האם אני רוכש חכמה, האם יש לי דמות ומודל לחיקוי, האם אני לומד מניסיון חיים או מחכמתם של אחרים, האם אני מתייעץ בנושאים רוחניים, כיצד אני מגיב לביקורת, האם אני מודה לטעויות, האם אני מורגל בטעויות באופן עקבי, האם יש לי שאלות על החיים, כיצד אני יכול לתקן את עצמי לשיפור דרכי ולהעצמתי האישית ברוחניות.

 

עבודה – תפילה: האם אני דואג לבריאותי הרוחנית ולבריאותי הפיזית, כיצד אני מגדיר את הקשר שלי לה', מה מצב החיבור שלי ליהדות, כיצד אני רואה את מהלך החיים, האם אני מתבונן בגדלות הבורא וביופי הבריאה, האם אני מרגיש בודד, מה אני חש כלפי אנשים אידיאליסטים ובעלי ערכים, האם אני מתפשר במוסר לטובת רווח כספי או לטובת כבוד עצמי, האם אני דבק בשאיפתי הרוחנית, כיצד אני יכול לתקן את עצמי ולשפר את הקשר והחיבור שלי לקדוש ברוך הוא.

 

גמילות חסדים – צדקה: האם אני ער לצרכים של אחרים, האם אני מנצל חולשות של אחרים, האם אני נותן צדקה בשמחה, האם אני תורם ממשאבי האישיים לתועלת אחרים, האם אני מסייע בעצה טובה לאחרים, האם אני מקיים הבטחות, האם אני מנהל עסקים באופן הוגן, האם אני מנהל מערכות יחסים הוגנים עם רעייתי וילדיי או עם עובדי ומעבידי, האם אני מקנא באחרים, עד כמה אני לקוי בלשון הרע, יש לי סבלנות, אני שולט בכעסי, האם לשוני טסה, היש בי אכזריות האם אני פולש לפרטיות, האם אני בוגד באמון, האם אני מאזין באמפתיה, האם אני מעליב, כיצד אני יכול לתקן את עצמי ולשפר את דרכי ושיחי ושיגי ביחס לאחרים.

 

נקיים את הפסוק 'נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה' ' ונזכה להיכתב לחיים טובים ארוכים ולשלום.


שנה טובה