אלול תשרי

... ואפתח לכם פתח כפתחו של אולם
משפט!
פתחו לי פתח...
ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד
לוי מגדיאל
"קרוב ה' לכל אשר יקראוהו באמת"
אל מול פני המלך
הרב יוסף ברוק
תשליך
ספר התודעה
החכם עיניו בראשו
תקיעת שופר ועניניה