הסנה הבוער | מערכת האתר

 

פרשת השבוע שמות מספרת את סיפור גלות מצרים. בהמשך הפרשה כאשר הקב"ה נגלה למשה בראשונה, הוא רואה מחזה מופלא:

 

"וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל. ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה".


מדוע הקב"ה נגלה למשה דווקא בצורה כזו? מה הוא בא לבטא? מצאנו מספר רעיונות בדברי המפרשים:


א. הסנה מסמל את עם ישראל במצרים, תחת השעבוד הקשה.

מכאן מסר לעם שבוער תמיד באש הצרות, והצרות יקיפוהו מכל צדדיו וראוי שיכלה בצרות והוא עומד ומתקיים בין האויבים כדרך המופת ואיננו אוכל. ומלמדנו גם לעתיד שאדם צריך לבטוח בה' גם כאשר חרב מונחת על צווארו, שהרי הסנה הוא שיח קוצני שבדרך כלל נדלק אפילו מריח של אש ואעפ"כ אינו נשרף.


ב. הסנה מרמז על פרעה, הקב"ה בא ללמד את משה שבסופו של דבר פרעה יבער באש המכות עד שראוי שיכלה, אבל הקב"ה מעמיד אותו ע"י מופת כדי להענישו עוד, כמו שכתוב "בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך את כחי".


ג. הקב"ה נגלה מתוך הסנה - ממקום צר, כדי לבטא את צערו עם בני ישראל שנתונים בשעבוד.


ד. האש מסמלת את האש שאוכלת את הקרבנות בבית המקדש. ומחזה הסנה בא ללמד על זכותם של בני ישראל לצאת ממצרים - בזכות בית המקדש ותפקידו.


ה. באופן דומה, האש רומזת לתורה שתינתן במקום הזה לבני ישראל, כמו שמצאנו שהתורה נמשלה לאש "הלא כל דברי כאש נאום ה'". ואמנם במתן תורה נאמר שבני ישראל רואים את כבוד ה' כאש אוכלת בתוך הענן.


ו. הקב"ה נגלה למשה דווקא מתוך סנה שמסמל פשטות קיצונית ולא מתוך צמחים יותר חשובים כדי לבטא את הרעיון שלכל דבר אפילו הנחות ביותר - הסנה - יש לו תפקיד ייחודי.


ז. הסנה רומז לבני ישראל, שכשם שהסנה משמיע קול כשהוא בוער באש, כך בישראל יש כאלו שגם כאשר אש הצרות מתלקחת בהם, כל אחד מכאיב לחברו כקוץ (סנה). וזו עיקר הסיבה לגלות הנמשכת כמו שאמר משה "אכן נודע הדבר" - משה שואל את עצמו למה דווקא עם ישראל משתעבד, והוא מבין את ההסבר כשהוא רואה איש עברי מכה איש עברי מאחיו.


ח. אם משה חשב שבני ישראל לא יוכלו להיגאל מחמת שמצרים מקום שפל שלא יתגלה בו הקב"ה, שישראל לא ראויים לגאולה, שישראל מושפעים מהמצרים, בא הקב"ה והראה לו את המראה הגדול, שבלב המדבר, צמח שאינו עושה פרי ומלא קוצים דווקא בו מתגלה הקב"ה, וכך ייגאלו ישראל מתוך השפלות הגדולה של מצרים למרות שלא היו ראויים באותה שעה.