הנשים חיבבו את הארץ | עלון בית דוד

אלה פקודי משה ואלעזר הכהן, אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו: 
ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני: (כו, סד-סג) 
 
אבל על הנשים לא נגזרה גזירת המרגלים, לפי שהיו מחבבות את הארץ. האנשים אומרים: ניתנה ראש ונשובה מצרימה, והנשים אומרות: תנה לנו אחוזה. לכך נסמכה פרשת בנות צלפחד לכאן. (רש"י)
 
האם חמש נשים (בנות משפחה אחת) מייצגות את כל הנשים שבישראל? אלא שחז"ל ידעו, שתכונה מסוימת האופיינית לנשים גרמה לבנות צלפחד לחבב את הארץ, והסיקו מכך שכל הנשים נתברכו במדה זו של חיבוב הארץ. מה היא המדה המיוחדת לנשים, שגרמה להן זאת?
 
כל ארץ מגדלת סוג מסוים של בני אדם. יש ארץ המגדלת גיבורים, אבירי לב, יש ארץ שמגדלת אנשים בעלי רגש, יש שמגדלת בעלי אופי אדיש, ויש ארץ שתושביה מצטיינים בשקידה ובחריצות מיוחדת במינה. דוגמה לכך מצינו בשיטים, אותו מקום שחטאו בני ישראל עם בנות מואב "חז. ל אמרו (סנהדרין קו.) שמקום זה מיועד מעצם טבעו לזנות, ומי שמתיישב בו נתפס ונמשך אחרי חיי ההפקר: "שנתעסקו בדברי שטות".
 
מהי התכונה הטבעית שבה מצטיינת ארצנו הקדושה? איזו מדה מסוגלת לצמוח בארץ זו במיוחד? הוי אומר - זו מדת הצניעות. 
 
נאמר בתורה, שהארץ תקיא את מי שנכשל בעריות, ואת מי שמתנהג בה כמנהגי ארץ מצרים שהיתה המופקרת שבאומות. אין זה עונש מן השמים, כדוגמת עוון השמיטה שגורמת אף היא לגלות; הארץ בעצמה, מעצם טבעה, אינה סובלת את האנשים האלה, היא מקיאה אותם מתוכה ללא ציווי מיוחד, כשם שהאדם מקיא מתוכו אוכל מקולקל, גם אם אין רצונו בכך.
 
יש אנשים המוקפים בשפע של גשמיות ולא חסר להם כאן דבר, והם יורדים מן הארץ; הם לא זכו להקלט בה. ויש אנשים המתייסרים בעוני ובחוסר כל מחזיקים מעמד ואינם עוזבים; הארץ קלטה אותם, הם מרגישים כחלק ממנה, ואין הם מסוגלים להפרד ממנה, כשם שאין אדם מסוגל לעזוב את משפחתו .
 
הצניעות היא המדה שנתברכו בה הנשים יותר מן האנשים, והיא גרמה להן לחבב את הארץ. מדת הצניעות טבועה בנשים מדורי דורות, האמהות הקדושות הנחילו אותה לכל בנות ישראל, כנכס צאן ברזל. גם במצרים החזיקו נשות ישראל מעמד; התורה פרסמה את שמה של שלומית בת דברי, שזינתה עם מצרי, משום שהיתה יוצאת דופן, וכדברי רש"י שם (במדבר כד, יא): "שבחן של ישראל שפרסמה הכתוב לזו לומר שהיא לבדה היתה זונה".
 
הנשים חיבבו את הארץ, משום שנמשכו אליה באופן טבעי, הן הרגישו שזהו מקומן הטבעי, שבו ירגישו בב , ית ואותו אין הן מוכנות לעזוב בכל מחיר שבעולם.
 
(ע"פ כלי יקר )